Kasuistikk

Overføring av covid-19 pasient med EpiShuttle og dedikert team fra 330 skvadron

Forfattere: Lene Pedersen, Stig Arild Stenersen, Trond Elden

Presentasjon av kasuistikk

Overflytting av covid-19 positiv respiratorpasient fra lokalsykehus til høyere omsorgsnivå. Kuvøseteam rykket ut med beredskapshelikopteret og landet på helipad ved lokalsykehuset. Avleverende avdeling ble på forhånd informert om rutinene ved kuvøsetransporter, slik at de var forberedt. 

Ved ankomst ble utstyret gjort klart i tilstøtende rom av pasientrom. Redningsmann var logistikk- og prosedyreansvarlig og overvåket at rutiner ble riktig gjennomført. 

Kuvøse ble klargjort med infusjonsporter til tre sprøytepumper med noradrenalin, dobutamin og sedering i tillegg til Ringer Acetat. En egen O2-slange ble lagt inn til ventilasjonsbag som lå inne i kuvøse sammen med en iGel. For å holde orden på alle slanger og ledninger ble det brukt en engangs diatermi-pose som ble klistret på rammen under kuvøsa. Respiratorslange ble montert på HEPA-filter, festet godt med strikker og tred gjennom ventilasjonsporten (se bilder).

Festing av respiratorslange med strikk.
Organisering av slanger og utstyr i kuvøsen

På pasientsiden ble 2 x svivel koblet i serie inne i kuvøsa. Koblingene både mellom respiratorslange og filter, samt filter og svivlene kan med fordel teipes for å unngå at de ved uhell løsner under transport. Alle sprøytepumper ble klargjort på forhånd med medikamentprotokoll og mettede slanger. Respirator innstilt og satt i stand-by. Trådløs enhet fra Corpuls ble pakket inn i gul smittesekk med alle nødvendige kabler trukket ut. Sekken ble lukket med strips. Drapering i gjennomsiktig plast gjorde at betjening av sprøytepumper og respirator gikk veldig greit. Da begge legene hadde smittekledd seg korrekt gikk de inn til pasienten med kuvøse.

Først ble respiratoren etablert (peang klemte av tuben, intensivrespirator ble stoppet, transportventilator koblet til, peang åpnet, og ny ventilasjon startet). Deretter ble alle infusjoner koblet over og merket. Alle medikamenter som ble benyttet var rene. Det ble ikke tatt med noen infusjoner eller medikamenter fra pasientrommet. Kun overtrykksmansjett til invasivt BT ble tatt med og plassert inne i kuvøsa.

Monitorering med trådløs enhet fra Corpuls ble etablert inne i kuvøsa, skjermen sto på gangen, og redningsmann sjekket at alle parametere kom inn. 

Etter at sjekklister var gjennomgått ble kuvøselokket sendt inn fra utsiden, forseglet og desinfisert. Kuvøse ble trillet ut av pasientrommet over kladder som var dynket med Perasafe. Fartøysjef ble informert om at vi snart var klare til transport. 

Parallelt ble mottagende avdeling informert om pasientstatus og forventet ankomsttid. 

Fra landing til avgang gikk det akkurat to timer, og beredskapscrewet var på normal beredskap mens klargjøring til transport foregikk. 

Transporten foregikk i til dels kraftig turbulens i mørke og flytiden var 1 time og 20 minutter. Pasienten ble sedert og relaksert under transporten, det var god kontroll på monitoreringen og behandlingen under transport. Avleveringen på mottakende sykehus gikk ukomplisert. 

Viktige læringspunkter

Det er viktig med godt samarbeid på avleverende sykehus og at disse er forberedt på prosedyrene.

Utsjekk på transportkuvøsen i EpiGuard og CBRNE-senteret på Oslo Universitetssykehus har vært avgjørende for at 330 skvadronen så raskt er blitt operative med eget smitteteam med transportkuvøse. Det har vært meget god dialog med instruktører og representanter fra leverandør under etableringen.  

  1. God forberedelse er avgjørende i tillegg til godt gjennomarbeidede prosedyrer og rutiner.
  2. Viktig at legene er erfarne i intensivtransporter da dette i utgangspunktet er krevende pasienter med komplekse problemstillinger i tillegg til utfordringene med selve transportkuvøsa og alt rundt den. 
  3. Hensiktsmessig med tre stykker i teamet der tredjemann som ikke er kledd sterilt kan være tilrettelegger underveis og har overoppsyn med at de to andre følger alle rutiner og prosedyrer.
  4. Ved transporttid > 1 time av covid-19 positive pasienter må intubering vurderes nøye da dette er pasienter som raskt blir dårlige respiratorisk, med lav paO2 og lav pH 
  5. Sea King er en god plattform for transportkuvøser som EpiShuttle®, med god oversikt over kuvøsa, god arbeidsplass og plass til teamets utstyr.
  6. Et eget dedikert team er fleksibelt med tanke på beredskap og mulighet for å dra med annet fartøy.
  7. Intuberte pasienter bør overflyttes i tidlig fase. Alvorlig respirasjonssvikt og ARDS-utvikling vil gjøre overflytting i transportkuvøse svært krevende og mest sannsynlig ikke gjennomførbart.