Uncategorized

Anestesileger skal ikke utsette seg for for fare ved å bli smittet av smittsom farlig sykdom

Vi formidler her et brev fra Norsk Anestesiologisk Forening:

Kjære kollegaer,

Anestesileger skal ikke utsette seg selv for fare, f.eks. ved å bli smittet av smittsom farlig sykdom ved å yte helsehjelp. Vi har fått Legeforeningens juridiske avdeling til å vurdere plikten til å yte øyeblikkelig hjelp opp mot retten til å ivareta eget liv og helse.

Jon H Laake
Nestleder
Norsk anestesiologisk forening

——————————-
Forsvarlighetskravet i helsepersonellovens § 4 angir at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp om kan forventes fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. I lovens § 16 stilles det krav om at virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.

Smittevern er sentralt både for å sikre pasient og helsepersonell. Smittevernet for helsepersonellet er særlig viktig for unngå unødvendig sykdom og dermed mangel på personell, og ikke minst for å hindre videre smitte til andre pasienter. Dette må være helt sentralt i vurdering av hva som er forsvarlig pasientbehandling. Virksomheten/arbeidsgiver har ansvar for god organisering av arbeidet, tilrettelegging, prosedyrer og ikke minst opplæring av bruk av smittevernutstyr. Dette bør bidra til at man i så liten grad som mulig kommer i en situasjon der man må velge mellom å ta på seg smittevernutstyr eller gi øyeblikkelig hjelp.

Dersom man likevel kommer i en slik situasjon, mener vi at det må følge av forsvarlighetskravet og i disse tider særlig ved henvisning til “situasjonen for øvrig” i lovteksten, at det som utgangspunktet må være slik at helsepersonellet må prioritere å få på seg smittevernutstyret før behandling gis. Her som ellers må det imidlertid foretas en konkret vurdering ut fra situasjonen og omstendighetene for øvrig.

Legeforeningen har for øvrig tidligere uttalt følgende:

Vi kan ikke se at legen er forpliktet etter helsepersonellovens § 7 (ø-hjelpsbestemmelsen) til å utsette seg selv for fare, f.eks. ved å bli smittet av smittsom allmenfarlig sykdom ved å yte helsehjelp. Dette fremgår ikke direkte av helsepersonelloven § 7, eller av noen annen bestemmelse i helsepersonelloven, men det er naturlig å innfortolke en slik begrensning. Det er ikke meningen at legen i skal sette sitt eget liv og helse i fare ved pasientbehandling.

_____________________________

Hanne B. Riise-Hanssen
Seksjonssjef/advokat
Den norske legeforening
Jus og Arbeidsliv