Luftambulanseavdelingen-OUS har satt opp en observasjonell studie som fra 14/3 fanget data relevant til smittehåndtering av COVID-19 pasienter.

MAPCOV-19 er en prospektiv observasjonsstudie som tar sikte på systematisk høsting av viktige data fra transporter ved mistenkt eller bekreftet SARS-CoV-2. Alle transporter hvor det er mistenkt eller bekreftet SARS- CoV-2 og hvor personell fra Luftambulanseavdelingen iverksetter oppdraget, skal inkluderes. Studien er godkjent av PVO OUS (ref. 20/07171), vurdert av REK som ikke fremleggingspliktig (122901) og samtykke er ikke vurdert nødvendig. Det fylles ut ett skjema (to sider) per oppdrag hvor inklusjonskriteriene er oppfylt (mistenkt (symptomer/eksponering) eller bekreftet SARS- CoV-2 og hvor personell fra Luftambulanseavdelingen iverksetter oppdraget). 

Studien involverer alle relevante plattformer i LA-OUS og det er etablert studiekontaktpersoner på hver enkelt enhet. Disse skal kvalitetssikre at alle pasienter fanges opp og at datakvaliteten blir best mulig. 

Studien ble etablert før OUS fikk sin første pasient med mistenkt eller bekreftet SARS-CoV-2 og anses således som ekte prospektiv. Studien registrerer data regelmessig i Epidata og kodelister lagres i registerløsningen Medinsight. 
Studiens godkjenning er så langt kun innenfor OUS. Andre miljøer som ønsker å benytte seg av dette materiellet er hjertelig velkommen til fritt å gjøre det. Ta kontakt med de studieansvarlige så kan de evt koordinere. 
For kopi av CRF og studieprotokoll, eller spørsmål rundt design/godkjenninger/oppstart ta kontakt med Marius Rehn (marius.rehn@norskluftambulanse.no). Spørsmål rundt drift kan rettes til Svein Are Osbakk (sveinareosbakk@me.com)