Kasuistikk

Erfaringsnotat fra interhospital transport av covid-19 positiv intensivpasient

By April 1, 2020 April 29th, 2020 No Comments

Case: Logistikk, utstyr, smittevern.

Forfatter: Eric Qvigstad, overlege LA-avd., OUS og NMUH-teamet, CBRN-senteret, OUS Ullevål

Beskrivelse av et transportoppdrag hvor NMUH-teamet ble varslet kl. 17:50 om overføring av en pasient fra et lokalsykehus til regionsykehus, med retur til basen kl. 00:45. Dette er tidkrevende og komplekse oppdrag.

Transportteamet besto av fem personer: En anestesilege og to spesialsykepleiere (NMUH-gruppen), CBRN-kompetent ambulansearbeider (CBRN-gruppen, ambulansetjenesten, OUS og ambulansearbeider med spesifikk kunnskap om smitteintensivambulansen (Lørenskog stasjon, ambulansetjenesten, OUS).

Betydning av forkortelser

NMUH: Nasjonalt Medisinsk Utrykningsteam for Høyrisikosmitte
CBRN: Chemical Biological Radiation Nuclear
FFP2/3: Filtering Facepiece Particulate
MTU: Medisinsk Teknisk Utstyr
PPE: Personal Protective Equipment

Presentasjon

Middelaldrende mann, adipøs, ingen underliggende sykdommer. Syv-åtte dager sykehistorie. Intubert pga. respirasjonssvikt dagen før transport. Lett sedasjon med liten pressordose.

Årsak til overføring til regionsykehus var kapasitetsutfordringer.

Pasienttransporten ble gjort i dedikert smitteintensivambulanse med undertrykk i behandlingsrommet. Anestesilege og spesialsykepleier overvåker pasienten under transporten og mottar/avleverer pasienten på sykehuset. Spesialsykepleier #2 er ansvarlig for å tilse at sjekklister følges, dokumentere, være håndlanger og kommunisere med samarbeidspartnere. CBRN-kyndig ambulansearbeider observerer at smittevernet oppfyller kravene bl.a. ved å påse at på- og avkledning av PPE skjer uten krysskontaminasjon.

Det ble brukt sjekklister og retningslinjer med særlig fokus på smittevern. Overføring fra lokalsykehus til regionsykehus, kort transporttid (<30 minutter).

Varsling

Kollega fra smitteintensivambulansen varsler teamet via «WhatsApp» kl. 17:50. Ingen formelle vaktlinjer, teamet samlet etter 30-40 minutter på basen.

Forberedelser

Går gjennom retningslinjer og sjekklister med alle i gruppa med fokus på medisinsk teknisk utstyr, PPE og gjennomføring av oppdraget.

PPE omfatter dråpesmitte-kjeledress, fulldekkende hette (ortopedihette), FFP3-maske, vernebriller og doble hansker. Sjekk av oksygenreserver i bilen og på båren.

Radio med øregarnityr i dedikert arbeidskanal for kommunikasjon innad i teamet.

Telefonisk kontakt med avleverende og mottakende avdeling for pasientdata, romlige forhold på avdeling, klarert transportvei intrahospitalt, medikament- og ventilatorinnstillinger og tiltak før vår ankomst.

Fokus på felles situasjonsforståelse.

Gjennomføring og tiltak

For egensikkerhet vurderes kirurgisk maske, vernebriller og hansker inne på sykehuset.

På avdelingen er det trange forhold under forberedelsene. Oppmerksomhet på rene forhold, bl.a. unngå utstyrsvesker på gulvet.

Klargjøring av båre med bobleplast. Husk gjennomføringer for skulderstropper, og resterende belter ned langs siden av båren.

Programmering av infusjonspumper og ventilator. Kontrollere koblinger i luftveiskretsen. Vurdere taping av koblingene.

Informere sykepleierene hos pasienten hva vi planlegger å gjøre. Allerede nå øke sedasjonen, starte/øke pressor og muskelrelaksere. 

Påkledning under nøye overvåking av CBRN-ambulansearbeider. Tar på gul smittefrakk og kirurgisk munnbind for å holde FFP3-masken og dråpesmittekjeledressen ren.

Inne hos pasienten er det fokus på minst mulig kontakt med kontaminerte overflater. Trange forhold, som utfordrer smittevernet. Hyppig skifte av ytre hansker ved kontakt med kontaminerte områder.

Ventilator og sprøytepumper på intensivrack montert ved fotenden av båren. Monitor (Corpuls) splittes med monitor- og defibrillatordel fri.

Kontakt med sykepleier #2 via radio for opplesing av sjekklister og rapportering av avleste parametre fra MTU.

Nøye beskrivelse til sykepleierene på hvordan vi tenker å flytte pasienten. Overflytning til båre med vårt personell på båreside og sykepleiere på sengesiden. Fokus på endotrakeal tube. Dobbelsikring med bendelbånd. Vi opplevde aksidentell frakobling av luftveiskretsen mellom svivel og slange etter overflytning. Under frakobling ble ventilator slått av. Sykepleier glemte å slå på ventilator igjen, som resulterte i et betydelig metningsfall.

Skifte av ventilator: preoksygenering med FiO2 1.0, standby på begge ventilatorer og klemme av tuben i endeekspiriet. Dette for å unngå eksponering for aerosoler fra luftveiene. Fungerte godt etter nøye briefing av inhospitalt personell. Pakker pasienten inn i bobleplasten slik at hele pasienten er dekket.

I slusen tas gul smittefrakk av. Skifter ytre par hansker. Tar av kirurgisk munnbind. Kladder med 70% sprit på gulvet, som sikrer dekontaminering av støvler og bårehjul.

Rolig transport av båre gjennom lokalene til smitteambulansen, med lokalt personell som veivisere.

Transport til regionsykehus. Kort kjøretid. Bedømmes adekvat å beholde MTU på intensivrack, som gir tidsbesparelse. Forvarsling til mottakende avdeling ved avgang.

Ankomst Covid-19 intensivavdeling ved mottakende sykehus. Rapport og felles forståelse av overflytning av pasient og MTU. 

Dekontaminering av utstyr og båre i uren sone med gul smittefrakk og nye hansker. Siden avkledning under overvåking av kyndig observatør. Avkledningen er krevende, lett å gjøre feil. Observatøren sikrer sikker avkledning.

Under denne tiden ble pasientrommet i ambulansen dekontaminert av øvrig personell i teamet.

Leskende drikke på vei hjem til basen.

Viktigste lærepunkter og konklusjon

  • Alle i teamet må kjenne til sjekklistene og retningslinjene for å sikre felles situasjonsforståelse.
  • Nitidig fokus på smittevernet. Viktig med person i teamet som kan smittevern. Veldig lett å glemme eller gjøre feil under arbeidet.
  • Avgjørende med nøye informasjon til samarbeidspartnere for god pasientsikkerhet og egensikkerhet.
  • Alltid sjekke koblingene i luftveiskretsen til sykehuset og til egen ventilator. Anbefaler taping av koblingene.

Tidslinje

17:50 varsling
19:50 avreise fra base
20:30 ankomst intensivavdeling på lokalsykehuset
22:10 avreise fra intensivavdelingen
22:50 ankomst intensivavdeling på regionsykehuset
23:10 dekontaminering av båre, MTU og ambulansen
00:45 ankomst base etter endt oppdrag
01:30 etterarbeid avsluttet